STATUT FUNDACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego” zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona w dniu 14 listopada 2017 roku na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego przed notariuszem Tomaszem Cyganem, mającym siedzibę w Warszawie, przybyłym do budynku przy ulicy Długiej 22 w Warszawie, w wykonaniu celów Związku Powstańców Warszawskich, określonych jego statutem, przez następujące podmioty: Związek Powstańców Warszawskich, BBI Development S. A. oraz Rafał Szczepański, zwani dalej: „Fundatorami”.

 

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 (ze zmianami Dz. U. z 2016 poz.40) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§4

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§5

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także za granicą, zwłaszcza na obszarze Unii Europejskiej.

 

§6

Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie objęty ochroną prawną.

 

§7

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w działaniach na rzecz realizacji celów Fundacji.
 2. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

 

Rozdział II

Cele i formy działania Fundacji

§8

Cele Fundacji:

 1. Badanie, upowszechnianie i utrwalanie historii Powstania Warszawskiego.
 2. Opieka nad grobami żołnierzy Powstania Warszawskiego.
 3. Opieka nad miejscami pamięci związanymi z II wojną światową, ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego.
 4. Organizowanie pomocy i opieki nad Powstańcami Warszawskimi i ich rodzinami.

 

§9

Formy działania Fundacji:

 1. Działania na rzecz opieki nad miejscami pamięci w Warszawie związanych z II wojną światową, ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego.
 2. Działania na rzecz rewitalizacji przez samorząd m.st. Warszawy tablic pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem tablic według projektu Karola Tchorka – w ramach akcji społecznej „Warszawa pamięta o swoich bohaterach”.
 3. Działania na rzecz opieki nad grobami żołnierzy Powstania Warszawskiego.
 4. Organizowanie pomocy doraźnej dla Powstańców Warszawskich i ich najbliższej rodziny pozostawionej bez opieki.
 5. Podjęcie działań na rzecz uhonorowania przez Radę Warszawy żyjących i nieżyjących Powstańców Warszawskich.
 6. Krzewienie wśród społeczeństwa polskiego, a przede wszystkim wśród młodzieży wiedzy o Powstaniu Warszawskim
 7. Inicjowanie, organizowanie i popieranie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej w zakresie szeroko pojętej historii Powstania Warszawskiego oraz martyrologii jego żołnierzy.
 8. Utrzymywanie relacji z mediami w zakresie działania Fundacji.
 9. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, społecznymi i lokalnymi.
 10. Pozyskiwanie na rzecz Fundacji środków finansowych i zasobów materialnych.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych), w tym: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) – przez Pana Rafała Szczepańskiego, 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przez BBI Development S. A. oraz inne składniki majątkowe pozyskane w trakcie działalności Fundacji, w tym środki finansowe, ruchomości i nieruchomości.
 2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona zostaje kwota w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

§11

 1. Dochody Fundacji pochodzą z dotacji, darowizn, spadków i innych form wsparcia przez podmioty publiczne, prywatne, jak i organizacje pozarządowe oraz z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Fundacji.
 2. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów przeznaczane są na realizację celów Fundacji.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 

§12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
 3. Przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji mogą być, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) następujące rodzaje działalności:
  1. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  2. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  3. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  4. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  5. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  6. 58.11.Z Wydawanie książek,
  7. 58.13.Z Wydawanie gazet,
  8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  10. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  11. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  12. 63.12.Z Działalność portali internetowych,
  13. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
  14. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  15. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  16. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  17. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  18. 71.20.B Badania i analizy techniczne,
  19. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
  20. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  21. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  22. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  25. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  26. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§14

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

 

§15

 1. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Nie przewiduje się możliwości łącznego zasiadania równocześnie w Zarządzie i Radzie Fundacji.

 

Zarząd

§16

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz zapewnia realizację celów statutowych.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków.
 3. Skład Zarządu Fundacji pierwszej kadencji powołują Fundatorzy.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji kolejnych kadencji powoływani są przez Radę Fundacji na wniosek członka Rady Fundacji zwykłą większością głosów.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na czteroletnie indywidualne kadencje. Ilość kadencji członków Zarządu Fundacji nie jest ograniczona.
 6. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przed upływem kadencji przez Radę Fundacji, w przypadku niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.
 7. Członek Zarządu Fundacji może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

 

§17

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością Fundacji w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

 1. Określanie kierunków i planów działania Fundacji,
 2. Podejmowanie inicjatyw na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji,
 3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Fundacji,
 5. Prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
 6. Prowadzenie rachunkowości i spraw administracyjnych Fundacji,
 7. Współpraca z innymi organizacjami, osobami i instytucjami,
 8. Przygotowanie sprawozdań z działalności programowej i finansowej Fundacji.

 

Reprezentacja

§18

 1. Zarząd Fundacji jest upoważniony do reprezentowania Fundacji na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

§19

 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma stanowisko Prezesa Zarządu.
 5. W przypadku zobowiązań powyżej 10 000,00 PLN decyzje podejmowane są w formie uchwały Zarządu i wymagają uzyskania wcześniejszej opinii Rady Fundacji lub kontrasygnaty Przewodniczącego Rady Fundacji.

 

Rada Fundacji

§20

 1. Rada Fundacji pełni rolę organu doradczego.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 12 członków.
 3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
 4. Przewodniczący Rady Fundacji zostaje powołany na 2 lata kadencji. Ilość kadencji Przewodniczącego Rady Fundacji nie jest ograniczona.
 5. Przewodniczący Rady Fundacji wskazuje swojego następcę z grona członków Rady Fundacji. W przypadku niewskazania następcy, kandydata proponuje Prezes Zarządu, a wybiera Rada Fundacji zwykłą większością głosów.
 6. Przewodniczący Rady Fundacji może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji przed upływem kadencji.
 7. Członkowie Rady Fundacji powoływani są przez Radę Fundacji spośród osób dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, cieszących autorytetem oraz gotowych do działania na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.
 8. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na wniosek Przewodniczącego Rady zwykłą większością głosów.
 9. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje stanowiska dożywotnio.

 

§21

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji,
 2. Przyznawanie na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji odznak, medali honorowych osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji,
 3. Wydawanie opinii na temat kierunków, inicjatyw i działań podejmowanych przez Zarząd Fundacji,
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady,
 5. Wyrażanie opinii w przedmiocie zaciągania przez Zarząd zobowiązań powyżej 10.000,00 PLN,
 6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności programowej.

 

§22

 1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, przesyłając wszystkim członkom Rady informację z 14 (czternasto-) dniowym wyprzedzeniem.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma stanowisko Przewodniczącego.
 5. Porządek obrad Rady Fundacji ustala Przewodniczący Rady.
 6. Przewodniczący Rady Fundacji opiniuje sprawozdanie finansowe opracowane przez Zarząd Fundacji i przedkłada Radzie.
 7. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

 

§23

 1. Fundatorzy są zapraszani przez Fundację co najmniej raz do roku celem zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności. Nad sprawozdaniem tym Fundatorzy toczą obrady, z których wnioski, w formie opinii przyjętej uchwałą, przekazywane są Zarządowi.
 2. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu

§24

Zmian w Statucie po uzyskaniu wiążącej opinii Rady Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§25

 1. Fundacja może połączyć się̨ z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzje o połączeniu podejmuje po uzyskaniu opinii Rady Fundacji Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji

§26

 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
 2. Fundacja ulega likwidacji także w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą̨ zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej innych organizacji kombatanckich o podobnych celach lub realizację celów statutowych Fundacji.
Związek Powstańców Warszawskich: BBI Development S. A.: Rafał Szczepański

 

Kontakt

Monika Sarnecka
E-mail: biuroprasowe@fpbp.pl
Telefon: +48 607 242 252

numer KRS: 0000717261

Bank BPS: 98 8015 0004 0072 5378 2070 0001

[fts_twitter twitter_name=Kombatanci tweets_count=6 twitter_height=200px cover_photo=yes stats_bar=yes show_retweets=yes show_replies=yes]